Informácie pre spotrebiteľov

Obchodnej spoločnosti

PROWORK spol. s r.o.
sídlom Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Zapísané Krajským súdom Ostrava, vložka C oddíl 13180
Tieto zásady sú účinné od 25. mája 2018.

Kontaktné údaje:
Telefón: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.cz

K predaju ke predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad (https://www.rzp.cz/).

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz/).

Kontrolu dodržovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, plynúcich z kúpnej zmluvy alebo z týchto obchodných podmienok.

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Prípadné sťažnosti vykonáva predávajúci prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu uvedeného v úvode týchto obchodných podmienok. Kupujúci sa ďalej môže obrátiť na subjekty uvedené vyššie v toto článku. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu, napr. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266).

Na podanie sťažnosti týkajúcej sa kúpnej zmluvy a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov je tiež možné využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V prípade, že predávajúci je alebo sa v budúcnosti stane povinným k evidencii tržieb v zmysle zákona č. 112/2016 Sb., o evidencii tržieb, v účinnom znení, predávajúci vystaví kupujúcemu elektronický doklad o zaplatení obsahujúci tieto náležitosti podľa zákona o evidencii tržieb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplatení kupujúci výslovne súhlasí. V tomto prípade predávajúci plní informačnú povinnosť: „Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu pri správcovi daní online; v prípade technického výpadku tak učiní najneskôr do 48 hodín“.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.