Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov

Všeobecné obchodné podmienky

Pre spotrebiteľov

Obchodná spoločnosť

PROWORK spol. s r.o.
se sídlom Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Vedenej na Krajskom súde v Ostrave, vložka C oddiel 13180

Kontaktné údaje:
Telefón: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti PROWORK spol. s r.o., so sídlom Jungmannova 1119 / 2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO: 62362496 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a spotrebiteľom ako fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, (ďalej len “kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.therapia.sk, a to prostredníctvom webového sídla (ďalej len „webové sídlo obchodu“).

1.2. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa tieto obchodné podmienky, ale Obchodné podmienky pre podnikateľov.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Pri používaní dodaného tovaru je kupujúci povinný postupovať podľa Návodu na použitie a údržbu, ktorý je kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom a je dostupný aj na webovom sídle obchodu predávajúceho.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.therapia.sk môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Vo svojom užívateľskom rozhraní môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru rovnako bez registrácie priamo z webového sídla obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri každej objednávke aktualizovať, ak došlo k ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Webové sídlo obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane popisu hlavných vlastností tovaru a uvedenia cien tovaru. Ceny u jednotlivých ponúkaných tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov spojených s dodaním tovaru podľa bodu 4.2. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom sídle obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovarov umiestnené vo webovom sídle obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové sídlo obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom sídle obchodu platia v prípade, keď je tovar doručovaný na adresu dodania na území Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom sídle obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare, vrátane výberu koliesok, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Spolu s akceptáciou objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu taktiež aktuálne znenie kúpnej zmluvy a obchodných podmienok vo formáte PDF.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 156993977/0300, vedený v spoločnosti Československá obchodná banka, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
b) bezhotovostne platobnou kartou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru (ďalej len „náklady spojené s dodaním tovaru“) . Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.7. V prípade, ak na strane predávajúceho došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom sídle obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ak sa nejedná o prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete aspoň odoslané.

5.2. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pre odstúpenie od kúpnej zmluvy využil online formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na webovom sídle obchodu. Prijatie odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu zo strany predávajúceho potvrdené bez zbytočného odkladu podľa § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.

5.3. Kupujúci môže namiesto on-line formulára použiť vzorový formulár (pdf) poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže kupujúci zaslať na adresu sídla predávajúceho alebo na kontaktný e-mail predávajúceho eshop@therapia.sk.

5.4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia 7 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadaviek spotrebiteľa, tzv. tovar na mieru.

5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy výlučne na adresu sídla predávajúceho. Tovar nie je možné vrátiť spolupracujúcemu kamennému obchodu či autorizovanému predajcovi. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a, ak je to možné, zabalený v pôvodnom obale rovnakým spôsobom, akým bolo predávajúcim odoslaný.

5.6. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho (kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu). Pre urýchlenie procesu predávajúci odporúča, aby kupujúci spolu s vráteným tovarom predložil kópiu dodacieho listu a faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia kúpnej ceny tovaru.

5.7. Predávajúci vráti kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Predávajúci peňažné prostriedky vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, alebo spôsobom, aký kupujúci požadoval. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.9. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá predávajúcemu týmto vznikla.

5.10. Pri zasielaní tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu (predávajúci odporúča tovar zabaliť do pôvodného obalu). Kupujúci zodpovedá za poškodenie tovaru pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu.

5.11. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim hradí kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou, ak nie je dohodnuté inak.

5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava tovaru

6.1. Spôsob prepravy tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa úhrady kúpnej ceny kupujúcim. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie). Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

6.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke a v čase určenom predávajúcim po konzultácii s kupujúcim. Ak neprevezme kupujúci tovar v mieste a čase podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom otvorení zásielky či poškodení tovaru nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru je úplná a bez vonkajšieho poškodenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.7. V prípade objednania viacerých kusov tovaru je predávajúci oprávnený dodať kupujúcemu tovar aj po častiach (v čiastkových dodávkach).

7. Postup prevzatia tovaru a zjavné vady tovaru

7.1. Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí vybaliť, dôkladne prezrieť a skontrolovať. Pri vybalení a kontrole dodaného tovaru sa kupujúcemu odporúča postupovať tiež podľa pokynov predávajúceho uvedených v Návode na použitie a údržbu.

7.2. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu bezprostredne po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety zistiť.

7.3. Zjavnou vadou tovaru sa rozumie predovšetkým mechanické poškodenie poťahovej látky, zlomenie, zašpinenie či odrenie plastových drevených, kovových prípadne iných viditeľných častí, nefunkčnosť polohovania, chýbajúce či evidentne poškodené diely, zjavne chybné prevedenie čalúnenia a pod. Za zjavnú vadu sa považuje taktiež vada spočívajúca v dodaní iného druhu tovaru, vrátane iného farebného prevedenia, iného množstva tovaru alebo nedodanie kompletného tovaru (chýbajúce výrobky alebo ich súčasti). Za zjavnú vadu sa nepovažujú viditeľné konštrukčné súčasti (priznané zvary, hlavy skrutiek, matíc a vrutov a pod.). Zjavnú vadu nemožno vylúčiť ani pri nepoškodení prepravného obalu.

7.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci rovnako povinný skontrolovať, či je tovar označený originálnym výrobným štítkom predávajúceho s typom výrobku a dátumom expedície (tento je najčastejšie umiestnený v spodnej časti stoličky pod sedákom). Neoznačenie tovaru výrobným štítkom v okamihu jeho prevzatia sa považuje za zjavnú vadu.

7.5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tiež skontrolovať, či spolu s tovarom bola riadne dodaná aj jeho dokumentácia uvedená v kúpnej zmluve najmä Návod na použitie a údržbu. Nedodanie úplnej dokumentácie sa nepovažuje za zjavnú vadu tovaru a nie je dôvodom na neprevzatie tovaru. Na doplnenie chýbajúcej dokumentácie vyzve kupujúci bezodkladne predávajúceho, a to podaním v elektronickej podobe zaslaným na emailovú adresu predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje chýbajúcu dokumentáciu tovaru bez zbytočného odkladu doplniť.

7.6. Tovar, ktorý má zjavné vady nie je kupujúci povinný od predávajúceho alebo od dopravcu prevziať.

8. Práva kupujúceho z vadného plnenia

8.1. Kupujúci má v prípade vadného plnenia predávajúceho nasledujúce práva:

 • zákonné práva z vadného plnenia
 • zmluvné práva zo záruky za akosť
  (ďalej dohromady len „práva z vadného plnenia“)

8.2. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 597 až § 600 a § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník).

8.3. Kupujúci je povinný postupovať podľa návodu na použitie a údržbu, ktorý je kupujúcemu zasielaný spolu s tovarom. Tieto návody a tiež video-návody sú dostupné aj vo webovom sídle obchodu na adrese https://therapia.sk/navody-a-videa/.

9. Zákonné práva z vadného plnenia

9.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

9.1.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a  informácie o tovare poskytnuté predávajúcim na webovom sídle obchodu;

9.1.2. je tovar použiteľný na účel, ktorý uvádza predávajúci alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa;

9.1.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

9.1.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

9.1.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.2. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak tieto vady boli spôsobené neodborným zásahom, užívaním v rozpore s obvyklým určením tovaru, nesprávnym skladovaním, bežným opotrebením alebo poškodením, ktoré nespôsobil predávajúci.

9.3. Práva z vadného plnenia kupujúcemu ďalej nepatria, ak o vade pred prevzatím tovaru vedel alebo musel vedieť, ak kupujúci vadu sám spôsobil, najmä tým, že konal v rozpore s kúpnou zmluvou, týmito obchodnými podmienkami alebo pokynmi predávajúceho týkajúcimi sa tovaru.

9.4. Ak sa prejavia vady v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je povinný uplatniť práva z vadného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, kedy vadu zistil, alebo pri náležitej pozornosti zistiť mal, a to najneskôr v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Za vady vzniknuté nesprávnou alebo zanedbanou údržbou predávajúci nezodpovedá.

10. Zmluvné práva záruky za akosť

10.1. Nad rámec zákonných práv kupujúceho z vadného plnenia poskytuje predávajúci na tovar záruku za akosť (ďalej tiež len „záruka”). Predávajúci sa zaručuje, že ním dodávaný tovar bude po dobu uvedenú v tomto článku (v záručnej dobe) spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a že po danú dobu bude mať dojednané vlastnosti.

10.2. Počas trvania záruky musí byť tovar označený originálnym výrobným štítkom predávajúceho s typom výrobku a dátumom expedície. Odstránením alebo nečitateľnosťou výrobného štítku záruka zaniká.

10.3. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záruku v dĺžke 5 rokov. V prípade použitia tovaru konečným zákazníkom vo viacsmennej prevádzke sa záručná doba skracuje na 2 roky. V prípade predaja použitého tovaru (napr. výstavnej vzorky) sa záručná doba skracuje na 2 roky.
Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť podmienky, za ktorých môže byť záruka u konkrétneho tovaru predĺžená.

10.4. U odolnosti poťahov skupiny BX proti predratiu poskytuje predávajúci záruku v dĺžke 5 rokov aj v prípade použitia tovaru konečným zákazníkom vo viacsmennej prevádzke.

10.5. Na kovové kríže všetkých výrobkov radu THERAPIA poskytuje predávajúci záruku proti rozlomeniu v dĺžke 10 rokov, a to aj v prípade použitia tovaru konečným zákazníkom vo viacsmennej prevádzke. Táto záruka sa nevzťahuje na kolieska a na bežné opotrebenie kríža, napr. poškriabaním.

10.6. Na samostatne zakúpené komponenty tovaru, ktorých výmena nevyžaduje odborný servis výrobcu (kolieska, odnímateľné podrúčky apod.) poskytuje predávajúci záruku v dĺžke 2 rokov.

10.7. Na pozáručné opravy poskytuje predávajúci záruku v trvaní 6 mesiacov odo dňa, kedy si kupujúci po vykonaní opravy tovar prevzal.

10.8. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu.

10.9. V prípade dôvodnej reklamácie záručná doba neplynie po dobu od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim do jeho vrátenia kupujúcemu po vybavení reklamácie. Reklamácia, ktorá bola predávajúcim posúdená ako nedôvodná, nemá na beh záručnej doby vplyv a záručná doba sa uplatnením nedôvodnej reklamácie neprerušuje.

10.10. Predávajúcim poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nasledujúce vady (výluky zo záruky):

 • vady tovaru, u ktorého došlo k odstráneniu alebo nečitateľnosti výrobného štítku;
 • vady tovaru spôsobené dopravou, ak nie je dopravcom sám predávajúci;
 • zjavné vady tovaru, ktoré neboli riadne a bez zbytočného odkladu uplatnené u predávajúceho;
 • vady tovaru uplatnené u predávajúceho po uplynutí záručnej doby;
 • chyby spôsobené nesprávnym výberom a nevhodným používaním tovaru (napríklad s ohľadom na jeho maximálnu nosnosť alebo výrobcom odporúčané technické a ergonomické údaje);
 • vady tovaru vzniknuté v dôsledku jeho vystavenia agresívnemu prostrediu (napríklad zvýšená prašnosť, pôsobenie chemikálií, vysoká vlhkosť, dlhodobé pôsobenie nízkych alebo vysokých teplôt a pod.);
 • vady tovaru vzniknuté dopravou, nevhodným skladovaním alebo nevybalením výrobku a nesprávnou montážou (ak zákazník objednal dodanie výrobku v čiastočnom demonte), nevýrobnými úpravami alebo inými zásahmi do originálneho tovaru;
 • vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom, nesprávnou demontážou (najmä použitím náradia) či neodborným vybalením (napríklad prerezanie poťahov ostrými predmetmi). Za neodbornú manipuláciu sa nepovažujú bežné úkony súvisiace s užívaním tovaru, ako sú napríklad odobratie alebo nasadenie výmenných pätiek podrúčiek, kotvených pomocou skrutiek, výmena koliesok a pod., ak sa vykonávajú podľa odporúčania výrobcu;
 • poškodenie tovaru vzniknuté nedostatočným alebo nesprávnym ošetrovaním a údržbou (napríklad nesprávne ošetrovanie alebo čistenie poťahov chemikáliami a pod.);
 • prirodzené opotrebenie tovaru vzniknuté bežným používaním (napríklad opotrebenie alebo zašpinenie poťahov a koliesok, zmena farby a povrchových úprav drevených a kovových častí oxidáciou, starnutím, poškriabaním, vrásnenie alebo vytiahnutie poťahových materiálov alebo pokles či deformácia tvarovacích a kypriacich materiálov apod.);
 • drobné estetické vady mimo hlavné funkčné a viditeľné časti sedadiel (trčiace nite, mierne estetické asymetrie šitia, mierna nesúosovosť, priznané zvary na kovových častiach a pod.), ktoré nemajú vplyv na užívanie sedadla.

10.11. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov oznámených predávajúcemu pri výbere vhodného tovaru s ohľadom na jeho odporúčané technické a ergonomické parametre a ďalších skutočností významných pre rozsah a trvanie záruky.

10.12. Kupujúci berie na vedomie, že pre zachovanie vlastností a úžitkovej hodnoty tovaru je nutné pri jeho užívaní dôsledne dodržiavať pokyny predávajúceho uvedené v Návode na použitie a údržbu.

11. Uplatnenie práv kupujúceho z chybného plnenia

11.1. Práva z vadného plnenia si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho v mieste sídla predávajúceho alebo písomne zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby predávajúceho informoval o uplatnení reklamácie vopred telefonicky, e-mailom či písomne. Práva z vadného plnenia alebo práva zo záruky za akosť je treba vždy uplatňovať u osoby, od ktorej bol tovar zakúpený. Práva z vadného plnenia alebo práva zo záruky za akosť pri tovare zakúpenom od predávajúceho tak nie je možné uplatňovať u spolupracujúcich kamenných obchodov a u autorizovaných predajcov.

11.2. Pre uľahčenie a zrýchlenie vybavenia uplatnení práv z vadného plnenia alebo práv zo záruky za akosť (ďalej len „reklamácia“) predávajúci odporúča, aby kupujúci v oznámení predávajúcemu uviedol nasledujúce údaje:

11.2.1. riadne označenie reklamovaného tovaru (druh, výrobné číslo, číslo zákazky výrobného štítku) – ideálne foto čitateľného výrobného štítku;

11.2.2. dátum dodania reklamovaného tovaru kupujúcemu (dátum predaja);

11.2.3. dostatočne určité a konkrétne označenie vady tovaru alebo popis spôsobu, ako sa táto vada prejavuje, a to aj pomocou príloh (fotografie, náčrtky, videá a pod.);

11.2.4. reklamáciou uplatnené právo z vadného plnenia;

11.2.5. spôsob, akým má byť kupujúci o vybavení reklamácie vyrozumený (adresa, emailová adresa, telefónne číslo).

11.2.6. Pre ľahké vybavenie reklamácie je možné použiť Reklamačný formulár.

11.3 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu, pričom predávajúci odporúča kupujúcemu, aby reklamovaný tovar zabalil do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu..

11.4. Pre uľahčenie a zrýchlenie vybavenia reklamácie je ďalej vhodné k tovaru priložiť aj doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru.

11.5. Právo z vadného plnenia je uplatnené okamihom, keď kupujúci oznámi výskyt vady predávajúcemu a uplatní u neho právo z vadného plnenia alebo právo zo záruky za akosť.

11.6. V prípade, že tovar má vady, má kupujúci právo najmä na odstránenie vady tovaru či na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

11.7. Ak je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo najmä na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.8. O uplatnení práva z vadného plnenia vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie, ktorého obsahom je dátum uplatnenia práva z vadného plnenia alebo práva zo záruky za akosť, predmet reklamácie a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

11.9. Predávajúci o reklamácii rozhoduje obvykle do 3 pracovných dní od obdržania vadného tovaru od kupujúceho. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

11.10. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri oprávnenom uplatnení reklamácie tovaru. Právo na úhradu týchto nákladov však musí kupujúci uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba uplatniť práva z vadného plnenia alebo práva zo záruky za akosť.

12. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

12.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

13. Doručovanie

13.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo na ním oznámenú adresu na doručovanie.

13.2. Správa je doručená: v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (18) dní od uloženia zásielky a odovzdania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

14. Kontrola predávajúceho, mimosúdne riešenie sporov, sťažnosti

14.1. K predaju tovaru je predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia je subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy či z týchto obchodných podmienok: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, email: adr@soi.sk, web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/). Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu ako Združenie slovenských spotrebiteľov (adresa: Palisády 22, Bratislava, web: http://www.zss.sk/, email: zss@zss.sk, telefon: +421 905 719 874) .

14.2 Na podanie sťažnosti týkajúcej sa kúpnej zmluvy a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môže kupujúci tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.3. Prípadné sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu eshop@therapia.sk.

14.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

15. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového sídla

15.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle obchodu (texty vrátane obchodných podmienok, fotografií, obrázkov, log, programových vybavení a ďalšieho) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho. Predovšetkým je zakázané bezplatné či spoplatnené sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní obchodu.

15.2. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

15.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového sídla obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového sídla obchodu kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

15.4. Ak sa kupujúci pri užívaní webového sídla obchodu dopustí akéhokoľvek porušenia, vyhradzuje si predávajúci oprávnenie obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho na webové sídlo obchodu, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný predávajúcemu uhradiť škodu, ktorá týmto konaním vznikla, a to v plnej výške.

15.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom sídle obchodu môže dôjsť k opusteniu webového sídla obchodu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

16 Záverečné ustanovenia

16.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že sa kúpna zmluva uzatvorená medzi nimi riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom, prípadne zákonom o ochrane spotrebiteľa. Týmto nie je vylúčená ochrana spotrebiteľa poskytnutá mu právom štátu, kde má spotrebiteľ svoje obvyklé bydlisko.

16.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi, spory, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpnou zmluvou, vrátane sporov ohľadom jej platnosti, výkladu, realizácie či ukončenia, práva z tohto právneho vzťahu priamo alebo nepriamo vznikajúce, otázky právnej platnosti tohto právneho vzťahu, otázky práv s vyššie uvedenými právami súvisiacimi, a to aj v prípade, že táto kúpna zmluva bude neplatná, zrušená alebo od nej bude odstúpené, budú najprv riešené cestou zmieru na zásadách poctivosti a dobrých mravov. V prípade neúspechu zmierlivého riešenia budú spor riešiť v rámci súdneho konania pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

16.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

16.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

16.5. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený práva a povinnosti z kúpnej zmluvy postúpiť na tretiu osobu.

16.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

16.7. Ak tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou týchto obchodných podmienok pre kupujúceho výhodnejšie, ako obchodné podmienky, ktorými sa riadi daná kúpna zmluva, použijú sa v týchto prípadoch príslušné výhodnejšie ustanovenia týchto obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky

Pre podnikateľov

Obchodná spoločnosť

PROWORK spol. s r.o.
se sídlom Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Vedenej na Krajskom súde v Ostrave, vložka C oddiel 13180

Kontaktné údaje:
Telefón: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzických osôb konajúcich v rámci samostatného výkonu svojho povolania či právnických osôb (ďalej len „kupujúci“) vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar a umožniť mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, prípadne úprava ďalších vzájomných práv a povinností (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na kúpne zmluvy uzatvárané medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.therapia.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.3. Odoslaním objednávky, uzatvorením kúpnej zmluvy, rovnako ako aj prijatím tovaru kupujúci bezvýhradne prijíma tieto obchodné podmienky. Pre rámcovú kúpnu zmluvu upravujúcu podmienky či určité zmluvné medze pre čiastkové zmluvy dohodnuté na jej základe medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej tiež len ako „rámcová zmluva“) platí, že predávajúci aj kupujúci považujú tieto obchodné podmienky za neoddeliteľnú súčasť nielen rámcovej zmluvy, ale aj jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných na základe rámcovej zmluvy.

1.4. Rámcová zmluva, prílohy rámcovej zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok a akceptovaná objednávka spoločne tvoria úplnú a celistvú kúpnu zmluvu, ktorá predstavuje súhrn práv a povinností predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s dodávkami tovaru podľa podmienok kúpnej zmluvy.

1.5. Tieto obchodné podmienky majú prednosť pred tými ustanoveniami zákona, ktoré nemajú kogentnú povahu. Odlišné ustanovenia kúpnej zmluvy aj rámcovej zmluvy majú prednosť pred obchodnými podmienkami.

1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je fyzickou osobou, konajúcou mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, neuplatnia sa tieto obchodné podmienky, ale obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovom rozhraní obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účtu a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Vznik kúpnej zmluvy

3.1. Bez ohľadu na to, či sa kúpna zmluva dojednáva v nadväznosti na rámcovú zmluvu, alebo samostatne, ju možno uzatvoriť iba na základe vyplnenia a odoslania objednávkového formulára, ktorý je pre kupujúceho dostupný na webovej stránke obchodu, alebo na základe písomnej objednávky vykonanej kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, poštou, alebo odovzdaním osobne v prevádzke predávajúceho.

3.2. Objednávkový formulár alebo písomná objednávka podľa čl. 3.1 obchodných podmienok (ďalej súhrnne len „objednávka“) musí obsahovať:
a) identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či obchodnú firmu, bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania, rodné číslo alebo IČO, príp. DIČ), adresu miesta dodania tovaru, kontaktný telefón na kupujúceho a jeho e-mail,
b) presnú špecifikáciu druhu a množstva objednávaného tovaru,
c) miesto dodania tovaru, spôsob dopravy (osobný odber, doprava zaistená predávajúcim, doprava zaistená kupujúcim atď.),
d) požadovaný termín dodania tovaru, a
e) číslo objednávky, dátum a podpis objednávky s čitateľným uvedením mena, popr. funkcie signatára. Ak bude objednávka neúplná, nezrozumiteľná, či vyplnená nesprávne, nemusí byť predávajúcim prijatá a kupujúci je povinný ju na výzvu predávajúceho upraviť tak, aby mala všetky vyššie uvedené náležitosti.

3.3. V prípade, že predávajúci nebude schopný objednávku kupujúceho sčasti alebo úplne splniť, je oprávnený takúto objednávku sčasti alebo úplne odmietnuť. To sa týka najmä situácií, kedy sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo je momentálne vypredaný. Kupujúci nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odmietnutím časti, alebo celé objednávky vznikne.

3.4. Kúpna zmluva je uzatvorená a vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vznikajú zásadne k okamihu, keď je kupujúcemu doručené písomné potvrdenie objednávky od predávajúceho. Popri tom je kúpna zmluva uzatvorená tiež okamihom, keď sa predávajúci zachová podľa objednávky kupujúceho v zmysle ust. § 1744 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej tiež len ako „OZ“), najmä ak začne s prípravou dodania tovaru alebo ak vystaví na tovar faktúru (ďalej len „konkludentné prijatie objednávky“). Pre vylúčenie pochybností kupujúci a predávajúci potvrdzujú, že uzatvorením a realizáciou rámcovej zmluvy majú v úmysle medzi sebou zaviesť prax konkludentného prijatia objednávky.

3.5. Ponuky predávajúceho uvedené v reklamných materiáloch, katalógoch a na internete sú nezáväzné a slúži len k všeobecnej orientácii kupujúceho o tovare ponúkanom predávajúcim, ktorý si vyhradzuje možnosť zmeny, opravy tlačových vád a chýb. Predávajúci nemá povinnosť uzavrieť zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 OZ sa neuplatňuje.

3.6. Kúpnu zmluvu dohodnutú v písomnej forme možno meniť len písomne ​​uzavretou a riadne podpísanou dohodou kupujúceho a predávajúceho. Vylučuje sa možnosť zmeniť či doplniť obsah písomne ​​uzatvorenej kúpnej zmluvy v inej ako písomnej forme. Za písomnú formu bude pre vylúčenie pochybností považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ. Predávajúci môže namietnuť neplatnosť kúpnej zmluvy alebo jej dodatku z dôvodu nedodržania formy kedykoľvek, a to aj keď už sa začalo s plnením.

3.7. Ak sa zmení po uzavretí kúpnej zmluvy okolnosti, z ktorých predávajúci a kupujúci vychádzali, do tej miery, že sa plnenie stane pre predávajúceho obťažnejším, najmä v prípade zvýšenia nákladov predávajúceho na plnenie, má predávajúci právo domáhať sa voči kupujúcemu obnovenie rokovaní o kúpnej zmluve, pokiaľ
a) predávajúci zmenu nemohol rozumne predpokladať ani vylúčiť a
b) k zmene došlo až po uzavretí kúpnej zmluvy, alebo sa predávajúcemu stala známou až po uzavretí kúpnej zmluvy.
Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odložiť na primeraný čas plnenia. Ak sa nedohodnú predávajúci s kupujúcim v primeranej dobe na zmene kúpnej zmluvy, ktorá obnoví rovnováhu práv a povinností, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.8. V lehote 24 hodín od okamihu doručenia objednávky predávajúcemu je kupujúci oprávnený oznámiť zmenu objednávky a predávajúci sa zaväzuje akceptovať takto oznámenú zmenu objednávky, avšak len v prípade, že sa predávajúci do doby oznámenia zmeny ešte nezachoval podľa objednávky, najmä ak nezačal s prípravou dodania tovaru alebo ak nevystavil na tovar faktúru. Oznámenie zmeny objednávky musí mať náležitosti podľa ods. 3.2 obchodných podmienok.

3.9. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu zmenu objednávky podľa čl. 3.8 obchodných podmienok, je kupujúci svojou objednávkou viazaný po dobu 1 mesiaca od okamihu doručenia objednávky predávajúcemu. Ak oznámi kupujúci predávajúcemu zmenu svojej objednávky v súlade s čl. 3.8 obchodných podmienok a ak je predávajúci povinný takto zmenenou objednávku akceptovať, je kupujúci svojou zmenenou objednávkou viazaný po dobu 1 mesiaca od okamihu oznámenia zmeny objednávky. Raz zmenenou objednávku už kupujúci nemôže znova meniť.

3.10. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

4. Dodacie lehoty

4.1. Dodacia lehota je stanovená predávajúcim v potvrdení objednávky a začína plynúť odo dňa uhradenia celej kúpnej ceny kupujúcim.

4.2. Pokiaľ nebola dodacia lehota stanovená predávajúcim v potvrdení objednávky, alebo ak bola kúpna zmluva uzatvorená konkludentným prijatím objednávky, bude kupujúcemu tovar dodaný v nasledujúcich lehotách:
a) tovar, ktorý bude mať predávajúci na sklade, dodá spravidla najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uhradenia celej kúpnej ceny kupujúcim,
b) tovar, ktorý nebude mať predávajúci na sklade, bude predávajúcim bez zbytočného odkladu zabezpečený. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho, a to s uvedením predpokladaného termínu dodania.

4.3. Predávajúci splní dodávku v dohodnutom termíne, ak odovzdá tovar posledný deň lehoty kupujúcemu alebo prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre kupujúceho alebo kupujúcemu v tento deň umožní prevziať tovar.

4.4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred dohodnutým dátumom dodania. Takto dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať, a to aj čiastkové plnenie, v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

4.5. Ak má kupujúci u predávajúceho neuhradené splatné peňažné dlhy, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru až do úplného vyrovnania týchto dlhov kupujúcim. Po túto dobu nie je predávajúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za žiadnu ujmu, ktorá vznikne z dôvodu zastavenia ďalších dodávok tovaru pre neplnenie splatných peňažných dlhov voči predávajúcemu. V okamihu začiatku omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek záväzku z titulu rámcovej či kúpnej zmluvy sa stavia beh všetky lehoty, ktoré má predávajúci pre plnenie akýchkoľvek záväzkov z titulu rámcovej či kúpnej zmluvy. Po zániku omeškania kupujúceho pokračujú lehoty na plnenie záväzkov predávajúceho v behu.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1. Miestom dodania tovaru je sídlo alebo prevádzka predávajúceho, pokiaľ nie je kúpnou zmluvou stanovené inak.

5.2. Kupujúcemu je tovar dodaný v okamihu, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu, alebo v okamihu, keď si kupujúci prevzal tovar v sídle alebo prevádzke predávajúceho, alebo keď mu bolo toto prevzatie umožnené predávajúcim.

5.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

5.4. Kupujúci je povinný v čase a mieste podľa čl. 5.1 a 5.2 obchodných podmienok tovar prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na dodacom liste.

5.5. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar v mieste a čase podľa tohto článku obchodných podmienok, alebo ak ho bezdôvodne odmietne prevziať, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. Súčasne je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke alebo ako vyplýva z kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť najmä náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.7. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a prípadné vady zistiteľné s vynaložením obvyklej pozornosti (ďalej len „zjavné vady“) oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po takejto prehliadke, najneskôr však do 24 hodín. K neskôr zisteným či oznámeným zjavným vadám nebude prihliadať.

5.8. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom dopravcu je kupujúci povinný pred písomným potvrdením prevzatia tohto tovaru skontrolovať údaje uvedené na prepravnom či dodacom listu. Ak tieto nesúhlasia so skutočnosťou, je porušený či inak znehodnotený originálny obal, nesúhlasí počet balíkov, zásielka je poškodená a pod., je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť na prepravnom liste dopravcu či dodací list a spísať s dopravcom zápis o škode, prípadne prevzatie tovaru odmietnuť ako celok a následne potom v lehote bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.

5.9. Predávajúci je oprávnený tovar dodať aj po častiach.

6. Kupná cena

6.1. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru, náklady na balenie a obaly tovarov a tiež na poistenie. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumia sa kúpnou cenou aj náklady uvedené v predchádzajúcej vete.

6.2. Predávajúci je platiteľ DPH. Ku kúpnej cene preto bude pripočítaná DPH v zákonnej výške ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

6.3. V prípade, že na strane predávajúceho došlo k úplne zjavné technické vade pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

6.5. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci je povinný sa do úplného zaplatenia kúpnej ceny o tovar starať, chrániť ho pred poškodením alebo odcudzením.

7. Platobné podmienky

7.1. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpisy, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru (ďalej len „faktúra“). Prijatím týchto obchodných podmienok udeľuje kupujúci súhlas s možnosťou predávajúceho vystaviť faktúru v elektronickej forme v zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zároveň sa kupujúci zaväzuje na žiadosť predávajúceho oznámiť predávajúcemu e-mailovú adresu, na ktorú mu bude faktúra v elektronickej podobe predávajúcim zaslaná.

7.2. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe predávajúcim vystavenej faktúry, a to do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je vo faktúre uvedené inak.

7.3. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 156993977/0300, vedený u spoločnosti ČSOB, a.s., alebo
b) bezhotovostne platobnou kartou, alebo
c) v hotovosti.
Ak nie je spôsob platenia určený vo faktúre alebo dohodnutý medzi stranami, určí tento spôsob
predávajúci.

7.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

7.5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 OZ sa neuplatňuje.

7.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na fakturáciu kúpnej ceny po častiach.

7.7. V prípade dojednania splátok na úhradu kúpnej ceny či jej časti sa predávajúci a kupujúci v zmysle § 1931 OZ dohodli, že ak nesplní kupujúci niektorú splátku, má predávajúci právo na vyrovnanie celého dlhu bez toho, aby predávajúci musel právo na vyrovnanie celej kúpnej ceny u kupujúceho uplatniť.

7.8. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho zadržiavať platbu peňažného dlhu voči predávajúcemu, ani jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku za predávajúcim na kúpnu cenu alebo akúkoľvek pohľadávku predávajúceho za kupujúcim.

8. Zaistenie zmluvných povinností

8.1. Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní s plnením akéhokoľvek peňažného dlhu voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od okamihu omeškania požadovať
(a) zákonné úroky z omeškania,
(b) zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania alebo
(c) náhradu škody spočívajúcu v nákladoch, ktoré bol predávajúci nútený vynaložiť na svoje právne zastúpenie odborníkom v dôsledku omeškania kupujúceho. Tieto náklady budú vypočítané ako tarifná odmena za právne služby podľa vyhlášky č. 177/1996 Zb., advokátskej tarify, v znení neskorších predpisov. Náhradu škody podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený požadovať aj v prípade omeškania kupujúceho s plnením nepeňažného dlhu.

8.2. Ak omeškanie kupujúceho s plnením akéhokoľvek peňažného dlhu voči predávajúcemu trvá dlhšie ako 3 mesiace, má predávajúci právo odstúpiť od všetkých doteraz nesplnených zmlúv. Súčasne je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% zo súčtu všetkých dlžných súm kupujúceho voči predávajúcemu. Nároky predávajúceho podľa čl. 8.1 obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

8.3. Zmluvné pokuty podľa týchto obchodných podmienok sú splatné do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich úhradu, ak nie je v tejto výzve uvedená iná splatnosť.

8.4. Nárok predávajúceho na náhradu ujmy nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty.

8.5. Kupujúci a predávajúci vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút dohodnutých v týchto obchodných podmienkach či akejkoľvek zmluve, na ktorú tieto obchodné podmienky dopadajú, považujú za primerané povahe a významu nimi zabezpečovaných povinností a s takto dojednanými zmluvnými pokutami bez výhrad súhlasia.

8.6. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 2913 ods. 2 OZ nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu podľa týchto obchodných podmienok či akejkoľvek zmluvy, na ktorú tieto obchodné podmienky dopadajú.

9. Postup pri prevzatí a zjavnej vady tovaru

9.1. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí vybaliť, dôkladne prezrieť a skontrolovať, a to v lehotách uvedených v čl. 5.7. Pri prevzatí je kupujúci povinný postupovať tiež podľa pokynov predávajúceho uvedených v Návode na použitie a údržbu.

9.2. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu bezprostredne po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosti podľa predchádzajúcej vety zistiť. K neskôr zisteným či oznámeným zjavným vadám nebude prihliadať.

9.3. Zjavnou vadou tovaru sa rozumie predovšetkým mechanické poškodenie poťahovej látky, zlomenie, zašpinenie či predratie plastových, drevených, kovových prípadne iných viditeľných častí, nefunkčnosť polohovania, chýbajúce alebo evidentne poškodené diely, zjavne vadné prevedenie čalúnenia a pod. Za zjavnú vadu sa považuje taktiež vada spočívajúca v dodaní iného druhu tovaru, vrátane iného farebného prevedenia, iného množstva tovaru alebo nedodanie kompletného tovaru (chýbajúce výrobky alebo ich súčasti). Za zjavnú vadu sa nepovažujú viditeľné konštrukčné súčasti (priznané zvary, hlavy skrutiek, matíc a skrutiek a pod.). Zjavnú vadu nemožno vylúčiť ani v prípade nepoškodenia prepravného obalu.

9.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tiež skontrolovať, či je tovar označený originálnym výrobným štítkom predávajúceho s typom výrobku a dátumom expedície (tento je najčastejšie umiestnený v spodnej časti stoličky pod sedákom). Neoznačenie tovaru výrobným štítkom v okamihu jeho prevzatia sa považuje za zjavnú vadu.

9.5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tiež skontrolovať, či spolu s tovarom bola riadne dodaná aj jeho dokumentácia uvedená v kúpnej zmluve vrátane návodu na použitie a údržbu. Nedodanie dokumentácie sa však za zjavnú vadu tovaru nepovažuje a nie je dôvodom na neprevzatie tovaru. K doplneniu chýbajúcej dokumentácie vyzve kupujúci bezodkladne predávajúceho, a to podaním v elektronickej podobe zaslaným na emailovú adresu predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje chýbajúcu dokumentáciu tovaru bez zbytočného odkladu doplniť.

9.6. Tovar, ktorý je zjavne vadný, nie je kupujúci povinný od predávajúceho alebo dopravcu prevziať.

10. Práva kupujúceho z vadného plnenia

10.1. Kupujúci má v prípade vadného plnenia predávajúceho nasledujúce práva:
zákonné práva z vadného plnenia
zmluvné práva zo záruky za akosť
(ďalej dohromady len „práva z vadného plnenia“)

10.2. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ.

10.3. Kupujúci je povinný postupovať podľa návodu na použitie a údržbu, ktorý je kupujúcemu zasielaný spolu s tovarom. Tieto návody a tiež video-návody sú dostupné aj vo webovom rozhraní obchodu na adrese https://therapia.sk/navody-a-videa/.

11. Zákonné práva z vadného plnenia

11.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

11.1.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takéto dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

11.1.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

11.1.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

11.1.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

11.1.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

11.2. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak tieto vady boli spôsobené neodborným zásahom, užívaním v rozpore s obvyklým určením tovaru, nesprávnym skladovaním, bežným opotrebovaním, alebo poškodením, ktoré nespôsobil predávajúci.

11.3. Práva z vadného plnenia kupujúcemu ďalej nepatria, ak o vade pred prevzatím tovaru vedel alebo musel vedieť, ďalej ak kupujúci vadu sám spôsobil, najmä tým, že konal v rozpore s kúpnou zmluvou, týmito obchodnými podmienkami alebo s pokynmi predávajúceho týkajúcimi sa tovaru.

11.4. Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je povinný uplatniť práva z vadného plnenia bez zbytočného odkladu potom, kedy vadu zistil, alebo pri náležitej pozornosti zistiť mal, a to najneskôr v čase 24 mesiacov od prevzatia. Za vady vzniknuté nesprávnou alebo zanedbanou údržbou predávajúci neodpovedá.

12. Zmluvné práva zo záruky za akosť

12.1. Nad rámec zákonných práv kupujúceho z vadného plnenia poskytuje predávajúci na tovar záruku za akosť (ďalej tiež len „záruka“). Predávajúci sa zaručuje, že ním dodávaný tovar bude po dobu uvedenú v tomto článku (v záručnej dobe) spôsobilý na použitie k dojednanému účelu a že si podrží dohodnuté vlastnosti.

12.2. Počas trvania záruky musí byť tovar označený originálnym výrobným štítkom predávajúceho s typom výrobku a dátumom expedície. Odstránením alebo znečistením výrobného štítku záruka zaniká.

12.3. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záruku v dĺžke 5 rokov. V prípade použitia tovaru konečným zákazníkom vo viacsmennej prevádzke sa záručná doba skracuje na 2 roky. V prípade predaja použitého tovaru (napr. výstavnej vzorky) sa záručná doba skracuje na 2 roky. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť podmienky, za ktorých môže byť záruka u konkrétneho tovaru predĺžená.

12.4. U odolnosti poťahov skupiny BX proti predratiu poskytuje predávajúci záruku v dĺžke 5 rokov aj v prípade použitia tovaru konečným zákazníkom v viacsmennej prevádzky.

12.5. Na kovové kríže všetkých výrobkov radu THERAPIA poskytuje predávajúci záruku proti rozlomenie v dĺžke 10 rokov, a to aj v prípade použitia tovaru konečným zákazníkom v viacsmennej prevádzky. Táto záruka sa nevzťahuje na kolieska a na bežné opotrebenie kríža, napr. poškriabaním.

12.6. Na samostatne zakúpené komponenty tovaru, ktorých výmena nevyžaduje odborný servis výrobcu (kolieska, odnímateľné podrúčky apod.) poskytuje predávajúci záruku v dĺžke 2 rokov.

12.7. Na pozáručné opravy poskytuje predávajúci záruku v trvaní 6 mesiacov odo dňa, kedy si kupujúci po vykonaní opravy tovar prevzal.

12.8. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu.

12.9. V prípade dôvodnej reklamácie záručná doba neplynie po dobu od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim do jeho vrátenia kupujúcemu po vybavení reklamácie. Reklamácia, ktorá bola predávajúcim posúdená ako nedôvodná, nemá na beh záručnej doby vplyv a záručný doba sa uplatnením nedôvodnej reklamácie neprerušuje.

12.10. Predávajúcim poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nasledujúce vady (výluky zo záruky):

 • vady tovaru, u ktorého došlo k odstráneniu alebo nečitateľnosti výrobného štítku;
 • vady tovaru spôsobené dopravou, ak nie je dopravcom sám predávajúci;
 • zjavné vady tovaru, ktoré neboli riadne a bez zbytočného odkladu uplatnené u predávajúceho;
 • vady tovaru uplatnené u predávajúceho po uplynutí záručnej doby;
 • vady spôsobené nesprávnym výberom a nevhodným používaním tovaru (napríklad s ohľadom na jeho maximálnu nosnosť alebo výrobcom odporúčané technické a ergonomické údaje);
 • vady tovaru vzniknuté v dôsledku jeho vystavenia agresívnemu prostrediu (napríklad zvýšená prašnosť, pôsobenie chemikálií, vysoká vlhkosť, dlhodobé pôsobenie nízkych alebo vysokých teplôt a pod.);
 • vady tovaru vzniknuté dopravou, nevhodným skladovaním alebo nevybalením výrobku a nesprávnou montážou (ak zákazník objednal dodanie výrobku v čiastočnom demonte), nevýrobnými úpravami alebo inými zásahmi do originálneho tovaru;
 • vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom, nesprávnou demontážou (najmä použitím náradia) či neodborným vybalením (napríklad prerezanie poťahov ostrými predmetmi). Za neodbornú manipuláciu sa nepovažujú bežné úkony súvisiace s užívaním tovaru, ako sú napríklad odobratie alebo nasadenie výmenných pätiek podrúčiek, kotvených pomocou skrutiek, výmena koliesok a pod., ak sa vykonávajú podľa odporúčania výrobcu;
 • poškodenie tovaru vzniknuté nedostatočným alebo nesprávnym ošetrovaním a údržbou (napríklad nesprávne ošetrovanie alebo čistenie poťahov chemikáliami a pod.);
 • prirodzené opotrebenie tovaru vzniknuté bežným používaním (napríklad opotrebenie alebo zašpinenie poťahov a koliesok, zmena farby a povrchových úprav drevených a kovových častí oxidáciou, starnutím, poškriabaním, vrásnenie alebo vytiahnutie poťahových materiálov alebo pokles či deformácia tvarovacích a kypriacich materiálov apod.);
 • drobné estetické vady mimo hlavné funkčné a viditeľné časti sedadiel (trčiace nite, mierne estetické asymetrie šitia, mierna nesúosovosť, priznané zvary na kovových častiach a pod.), ktoré nemajú vplyv na užívanie sedadla.

12.11. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov oznámených predávajúcemu pri výbere vhodného tovaru s ohľadom na jeho odporúčané technické a ergonomické parametre a ďalších skutočností významných pre rozsah a trvanie záruky.

12.12. Kupujúci berie na vedomie, že pre zachovanie vlastností a úžitkovej hodnoty tovaru je nutné pri jeho užívanie dôsledne dodržiavať pokyny predávajúceho uvedené v Návode na použitie a údržbu.

13. Uplatnenie práv kupujúceho z vadného plnenia

13.2. Pre uľahčenie a zrýchlenie vybavenia uplatnení práv z vadného plnenia alebo práv zo záruky za akosť (ďalej len „reklamácia“) predávajúci odporúča, aby kupujúci v oznámení predávajúcemu uviedol nasledujúce údaje:

13.2.1. riadne označenie reklamovaného tovaru (druh, výrobné číslo, číslo zákazky výrobného štítku) – ideálne foto čitateľného výrobného štítku;

13.2.2. dátum dodania reklamovaného tovaru kupujúcemu (dátum predaja);

13.2.3. dostatočne určité a konkrétne označenie vady tovaru alebo popis spôsobu, ako sa táto vada prejavuje, a to aj pomocou príloh (fotografie, náčrtky, videá a pod.);

13.2.4. reklamáciou uplatnené právo z vadného plnenia;

13.2.5. spôsob, akým má byť kupujúci o vybavení reklamácie vyrozumený (adresa, emailová adresa, telefónne číslo).

13.2.6. Pre ľahké vybavenie reklamácie je možné použiť Reklamačný formulár.

13.3. Pre uľahčenie a zrýchlenie vybavenia reklamácie je ďalej vhodné k tovaru priložiť aj doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru.

13.4. Reklamovaný tovar kupujúci zašle predávajúcemu, pričom predávajúci odporúča kupujúcemu, aby reklamovaný tovar zabalil do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

13.5. Právo z vadného plnenia je uplatnené okamihom, keď kupujúci oznámi výskyt vady predávajúcemu a uplatní u neho právo z vadného plnenia alebo právo zo záruky za akosť.

13.6. V prípade, že tovar má vady, má kupujúci právo najmä na odstránenie vady tovaru či na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

13.7. Ak je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo najmä na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.8. O uplatnení práva z vadného plnenia vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie, ktorého obsahom je dátum uplatnenia práva z vadného plnenia alebo práva zo záruky za akosť, predmet reklamácie a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

13.9. Predávajúci o reklamácii rozhoduje ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

13.10. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri oprávnenom uplatnení reklamácie tovaru. Právo na úhradu týchto nákladov však musí kupujúci uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba uplatniť práva z vadného plnenia alebo práva zo záruky za akosť.

14. Iná zodpovednosť predávajúceho a jej rozsah

14.1. Zodpovednosť predávajúceho sa riadi ustanoveniami kúpnej zmluvy a obchodných podmienok. Všetky práva, ktoré v nich nie sú výslovne priznané a ktoré možno podľa všeobecne záväzných právnych predpisov obmedziť, najmä právo kupujúceho na náhradu ujmy, sú bez ohľadu na ich právny dôvod vylúčené.

14.2. Vylúčenie zodpovednosti podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok sa neuplatní v prípadoch, v ktorých platí zákonná povinnosť na náhradu ujmy, ktorú nemožno zmluvne obmedziť, najmä v prípade zodpovednosti výrobcu za vady výrobku alebo v prípade zodpovednosti za ujmu spôsobenú človeku na jeho prirodzených právach, ujmu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

15. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového rozhranie obchode

15.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní obchodu (texty vrátane obchodných podmienok, fotografií, obrázkov, log, programových vybavení a ďalšieho) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho či súhlasu oprávnených osôb. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní obchodu.

15.2. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

15.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania obchodu nesmie kupujúci používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

15.4. Ak sa kupujúci pri užívaní webového rozhrania obchodu dopustí akéhokoľvek protiprávneho konania, vyhradzuje si predávajúci právom obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho na webové rozhranie obchodu, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný predávajúcemu uhradiť škodu, ktorá týmto konaním vznikla, a to v plnej výške.

15.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní obchodu môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania obchodu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

15.6. Ak dostane predávajúci od kupujúceho materiály potrebné na splnenie kúpnej zmluvy (najmä šablóny, výkresy, vzory a pod.), poskytuje týmto kupujúci predávajúcemu bezodplatné oprávnenie na používanie týchto materiálov na účely splnenia kúpnej zmluvy a výkonu súvisiacich práv.

16. Vyššia moc a zmena okolností

16.1. Predávajúci sa nedostane do omeškania ani nemá povinnosť nahradiť škodu spôsobenú kupujúcemu porušením svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy či zákona, ak predávajúcemu k splneniu tejto povinnosti bránila niektorá z prekážok vylučujúcich povinnosť k náhrade ujmy. Za prekážku vylučujúcu povinnosť na náhradu ujmy spôsobenej porušením kúpnej zmluvy či zákona sa považuje prekážka v zmysle § 2913 ods. 2 OZ. Predávajúci a kupujúci si nad rámec zákona výslovne zjednávajú, že za prekážku vylučujúcu povinnosť k náhrade ujmy sa považuje aj akákoľvek prekážka súvisiaca s rozšírením ochorenia COVID-19, príp. iného vírusového ochorenia, a s na to nadväzujúcimi preventívnymi úradnými opatreniami (najmä nariadenie karantény, zatvorenie prevádzok, zákaz voľného pohybu osôb, obmedzenie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, vyvlastnenie majetku, prevzatie riadenia podniku, uzavretie výroby apod.), a to aj napriek tomu, že nemusí ísť o prekážku, ktorá je ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy úplne nepredvídateľná (ochorenie COVID-19 a nadväzujúce preventívne úradné opatrenia ďalej spoločne len „koronavírus“). Kupujúci a predávajúci majú v úmysle vylúčiť vznik zodpovednosti predávajúceho za omeškanie a za ujmu spôsobenú porušením jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy či zákona v dôsledku koronavírusu, pretože nie sú schopní predvídať jeho ďalší vývoj a dôsledky na schopnosť predávajúceho plniť jeho záväzky z kúpnej zmluvy či zákona.

16.2. Predávajúci sa zaväzuje upozorniť kupujúceho bez zbytočného odkladu na vzniknuté prekážky vylučujúce povinnosť na náhradu ujmy brániace riadnemu plneniu povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy či zákona. Kupujúci sa zaväzuje vyvinúť primeranú starostlivosť na odvrátenie a prekonanie prekážok vylučujúcich povinnosť na náhradu ujmy.

16.3. Kupujúci na seba v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

17. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

17.1. Predávajúci alebo kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípadoch, keď tak stanoví zákon či tieto obchodné podmienky.

17.2. Vedľa dôvodov uvedených na iných miestach týchto obchodných podmienok je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, akonáhle nastane niektorá z týchto podmienok:
a) kupujúci sa dostane do úpadku či hroziaceho úpadku v zmysle insolvenčných predpisov,
b) voči kupujúcemu je zahájené insolvenčné konanie,
c) kupujúci vstúpi do likvidácie,
d) nastane iná skutočnosť vzbudzujúca dôvodnú pochybnosť o schopnosti kupujúceho plniť svoje záväzky voči predávajúcemu,
e) plnenie zo strany kupujúceho je ohrozené inými okolnosťami, ktoré nastali u kupujúceho a neboli predávajúcemu známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto odseku, je kupujúci povinný nahradiť mu všetky v súvislosti s tým vzniknuté náklady.

17.3. Ak kupujúci alebo predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy, sú povinní túto skutočnosť písomne ​​oznámiť druhej strane. Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú okamihom, kedy je písomné oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy doručené druhej strane.

17.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nedotýka práva na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, ak už dospel, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani dojednania, ktoré má vzhľadom na svoju povahu zaväzovať aj po odstúpení od kúpnej zmluvy, najmä dojednania o náhrade nákladov tej strany, ktorá od kúpnej zmluvy odstúpila, či o spôsobe riešenia sporov. Ak bol dlh zaistený, nedotýka sa odstúpenie od kúpnej zmluvy ani zaistenia.

18. Záverečné ustanovenia

18.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z kúpnej zmluvy alebo súvisiace s jej platnosťou, výkladom a zánikom budú rozhodované podľa ustanovenia § 89a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, všeobecnými súdmi Českej republiky, pričom miestne príslušnými sú súdy v Ostrave.

18.2. Na tieto obchodné podmienky, rovnako ako na právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa použije slovenské právo s vylúčením kolíznych ustanovení a Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru a Dohovoru OSN o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru. Okrem vyššie uvedených ustanovení v týchto obchodných podmienkach sa vylučuje aplikácia § 557, § 558 ods. 2, § 1799 a 1800 OZ.

18.3. Predávajúci obchoduje len na základe týchto obchodných podmienok. Akákoľvek ich zmena musí byť uskutočnená písomne ​​a predávajúci s ňou musí výslovne súhlasiť. Obchodné podmienky kupujúceho platia za prijaté len v prípade, ak budú predávajúcim písomne potvrdené ako dodatok k týmto obchodným podmienkam. Inak sa aplikácia obchodných podmienok kupujúceho na kúpnu zmluvu vylučuje.

18.4. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia kúpnej zmluvy či týchto obchodných podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy či obchodných podmienok. Na ustanovenia kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné. Ak by akékoľvek z ustanovenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok malo byť alebo sa malo stať neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa predávajúci a kupujúci toto bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia.

18.5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek postúpiť kúpnu zmluvu alebo všetky či iba niektoré svoje práva a povinnosti z kúpnej zmluvy na tretiu osobu, čím kupujúci uzatvorením predmetnej kúpnej zmluvy súhlasí.

18.6. Všetky práva a pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúce z kúpnej zmluvy, z jej porušenia či z bezdôvodného obohatenia kupujúceho v prípade neplatnosti, ničotnosti či zrušenia kúpnej zmluvy sa zamlčujú v lehote 10 rokov odo dňa, keď sa právo mohlo predávajúcim uplatniť po prvý raz.

18.7. Text obchodných podmienok v českom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením obchodných podmienok v akomkoľvek inom jazyku. V prípade, ak je kúpna zmluva alebo jej časť uzatvorená v českom a zároveň aj v inom jazyku, rozhodujúci je text kúpnej zmluvy alebo jej časti v českom jazyku.

18.8. Obchodné podmienky strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových obchodných podmienok.

18.9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2021 a rušia všetky predchádzajúci podnikateľské obchodné podmienky predávajúceho.

V Krnově 1. 1. 2021