Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné spoločnosti

PROWORK spol. s r.o.
so sídlom Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínom, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Vedené na Krajskom súde v Žiline, vložka C oddiel 13180
Tieto zásady sú účinné od 25. mája 2018.

Kontaktné údaje:
Telefón: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.cz

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačná spoločnosť v znení neskorších predpisov.

1. Pojmy

Subjekt údajov: Tento dokument upravuje transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv fyzických osôb ako spotrebiteľov, ďalej pre výkon práv fyzických osôb v pozícii obchodných partnerov správcu a fyzických osôb ako štatutárnych orgánov či zamestnancov obchodného partnera správcu, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú ( ďalej tiež „Vy“ či „zákazník“);

Obchodný partner: Obchodným partnerom je na účely tohto dokumentu každá samostatne zárobkovo činná osoba alebo fyzická osoba v pozícii štatutárneho orgánu alebo zamestnanca právnickej osoby alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, s ktorými správca vstúpil do právneho vzťahu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov, alebo s ktorými správca o vstupe do tohto právneho vzťahu rokuje (ďalej tiež „obchodný partner“).

Osobný údaj: Osobný údaj je akýkoľvek údaj viažuci sa k živej fyzickej osobe, podľa ktorého je túto osobu možné priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pohlavia, vek, dátum narodenia, rodné číslo, identifikačné číslo, osobný stav , fotografický záznam, videozáznam, audiozáznam, emailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, cookies, DIČ, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu, vzdelanie, príjem zo zamestnania, kultúrny profil atď. (ďalej tiež „údaje“ či „informácie“).

Zvláštne kategórie osobných údajov: do tejto kategórie spadajú osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch a spracovaní genetických údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov je spoločnosť PROWORK spol. s r.o., IČO: 62362496 (ďalej tiež „správca“ či „my“);

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „partner“ či „spracovateľ“);

Webové stránky: Webové stránky Therapia dostupné na www.therapia.sk;

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takým dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Ide o reťazec znakov priraďovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho zacielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávame nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 1. identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, fakturácia, adresa sídla, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizačné certifikáty, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď.;
 4. ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 5. ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári či v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám oznámite napr. pri objednávke našich výrobkov, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami či prihlásením k odberu newsletteru. Typicky ide o:

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom;
 • ďalšie osobné údaje.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky. Typicky ide o:

 • iné elektronické údaje:
 • cookies;
 • webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
 • IP adresa;
 • dátum prístupu a čas prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Osobné údaje obchodných partnerov získavame tiež prostredníctvom vizitiek (listinných i elektronických), internetových stránok obchodných partnerov, elektronických komunikačných prostriedkov (napr. emailové a telefonické konverzácie) konverzácie na sociálnych a profesijných sieťach, ústneho jednania, návrhov zmlúv či iných obchodných písomností alebo odporúčaní tretích strán .

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na nasledujúce účely:

Plnenie zmluvného vzťahu, fakturácia

 • Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na objednaný tovar. Naproti tomu my máme nárok na zaplatenie dohodnutej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu).
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

Správa zákazníckych účtov

 • Účel: Zákazníci sa môžu na našich webových stránkach registrovať a spravovať svoje osobné nastavenia. Na tento účel musíme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, prípadne nám môžete poskytnúť aj meno, priezvisko a telefónne číslo. Tieto údaje potom slúžia na jednoduchšie objednanie našich výrobkov.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu budeme považovať neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu 3 rokov.

Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií

 • Účel: Vaše údaje používame na správu vašich otázok, vybavovanie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Vaše údaje používame aj na to, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie dohodnutej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znova vyhľadávať ponuku zvolených produktov. Ďalej Vaše údaje spracovávame aj v prípade uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené naším oprávneným záujmom na možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Ak sa rozhodnete publikovať recenziu, robíte tak dobrovoľne a my Vaše údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia. V prípade recenzie či odporúčania produktov je doba uloženia daná dobou trvania Vášho súhlasu.

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka nášho tovaru

 • Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu zasielame novinky o našom tovare. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v každom oznámení. Svoje preferencie ohľadom zasielania obchodných oznámení môžete spravovať aj v nastavení, ktoré je prístupné prostredníctvom každého newslettra (odhlásenie z odberu). Ak teda ste naším zákazníkom (napríklad ak ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu emailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, na zasielanie obchodných oznámení o podobnom tovare, pokiaľ s tým nevyjadríte nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našom tovare, akciách a propagačných kampaniach. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s naším tovarom – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných objednávkach či informácie o Vašej účasti na akciách av súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky nášho tovaru je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu či skončenie oprávneného záujmu budeme považovať, pokiaľ po dobu 3 rokov neotvoríte naše obchodné oznámenie.

Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

 • Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky či služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala iba tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe historie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti cookies.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session cookies). Tieto sa spracovávajú, kým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Viac sa o dobe uloženia cookies môžete dočítať v časti cookies.

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach

 • Účel: K vývoju nových služieb a zlepšovaniu existujúcich dochádza pomocou zisťovania potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité služby a texty a pod. V súvislosti s prechádzaním našich webových stránok ďalej spracovávame informácie o návštevnosti, čítanosti, počtu prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky, čas strávený na stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné či menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás používateľsky prívetivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte evidentný záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme. V spolupráci s partnermi zaisťujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako naše webové stránky používate, a získať súhrnné štatistiky. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, dĺžka vašej návštevy, zobrazené stránky a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach či v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových stránok. Tiež môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene zaisťovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cielené reklamy. Ak nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takýchto technológií, alebo vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti cookies.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, vykonávať analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session cookies). Tieto sa spracovávajú, kým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Viac sa o dobe uloženia cookies môžete dočítať v časti cookies.

Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier

 • Účel: Čas od času môžeme prevádzkovať zákaznícku súťaž, podľa parametrov danej súťaže spracovávame aj Vaše osobné údaje. Typicky ide o Vašu e-mailovú adresu a meno a priezvisko a adresu adresu.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel prevádzky zákazníckej súťaže a doručenia výhier je opodstatnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa zúčastniť zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zákazníckej súťaže.

Ochrana našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb

 • Účel: Údaje o tom, ako naše webové stránky používate, či údaje o Vašich objednávkach môžeme využiť na prevenciu či odhaľovanie podvodov, zneužitia, protiprávneho použitia a porušenia našich obchodných podmienok, ako aj na to, aby sme splnili rozhodnutie súdu či ďalších orgánov činných v trestnom konaní. , orgánov štátnej správy či podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel ochrany našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb je odôvodnené plnením zákonných povinností, prípadne našim oprávneným záujmom na ochrane našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je 4 roky od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. 4 roky od ich získania.

Účtovné a daňové účely

 • Účel: Vaše osobné údaje musíme spracovávať tiež preto, že nám to ukladá príslušná účtovná a daňová legislatíva.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.
 • Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov.

Plnenie ostatných právnych povinností

 • Účel: Medzi ostatné zákonné povinnosti, ktorými sa čas od času musíme riadiť, patria napr. povinnosti proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel plnenia ostatných právnych povinností je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.
 • Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi.

5. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje odovzdávať rôznym partnerom, ktorí umožňujú naše fungovanie a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejšie, presnejšie a celkovo viac personalizovaný obsah a služby. Partnerov, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme. Spolupracujeme iba s tými, ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k inému ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení vykonávať spracovanie Vašich údajov výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu nášho tovaru.
 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií.
  • Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí vykonávajú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.
 • Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame.
  • Aby sme my aj naše webové stránky mohli riadne fungovať, musíme spolupracovať s celým radom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zaisťujú technickú prevádzku určitej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre naše služby využívame. Typicky ide o tieto kategórie partnerov:
   • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva;
   • poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk;
   • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok;
   • poskytovatelia analytických služieb;
   • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu a hodnotenie spokojnosti;
   • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
   • prevádzkovatelia sociálnych sietí;
   • poskytovatelia právnych služieb, advokáti;
   • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane rozosielky e-mailov;
 • partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri organizovaní konferencií, seminárov a iných akcií.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
  • Na prezentovanie a propagáciu našich výrobkov využívame marketingové agentúry, ktorým pre presnejšie zacielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú na to potrebné.
  • Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku pri návšteve našich webových stránok vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať sužby, zasielať vám pripomenutie objednávok ponechaných v nákupnom košíku. Všetky tieto služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky na našom webe klikáte a aké informácie ste nám poskytli.
  • Pre zaistenie, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame Vaše osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Orgány verejnej správy.
  • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak urobiť.
  • Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (Polícia SR, štátne zastupiteľstvo a súdy) či finančné úrady.
  • Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne, ale iba náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

6. Sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ?

Ak odovzdávame osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretej krajiny (okrem Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európskej únie – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnú organizáciu, robíme tak iba za predpokladu, že v táto tretia krajina alebo medzinárodné organizácie zaisťujú primeranú úroveň ochrany alebo pokiaľ príjemca osobných údajov poskytol vhodné záruky ich ochrany av cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva subjektu údajov a účinná právna ochrana subjektov údajov.

Európska komisia doteraz uznala zodpovedajúcu úroveň ochrany v nasledujúcich krajinách: Andorra, Argentina, Kanada (obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a USA (obmedzené na rámec Privacy Shield).

7. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8. Aké sú práva dotknutých osôb?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne nedôvodné či neprimerané, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ to tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné či nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Tiež máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu či doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretími subjektmi, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: uoou.cz.

9. Ako sú spracovávané súbory cookie?

Súbory cookie sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní celého radu základných internetových služieb. Pokiaľ nakupujete online, cookies slúžia napríklad k tomu, že si eshop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíka. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili vaše preferencie (napr. jazykové alebo pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej ďalšej návšteve. Pomocou súborov cookie je možné tiež zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľov veľmi cenné, pretože umožňujú poskytovať kvalitnejšie a užívateľsky prívetivejšie služby.

Súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do doby, než zatvoríte Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
 • remarketingové, ktoré používame na správne zacielenie a na personalizáciu obsahu a reklamy a na analýzu a meranie výkonu jednotlivých predajných kanálov.Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu, které nám umožňují tvořit kategorizace uživatelů webových stránek do skupin uživatelů. Podle dané uživatelské skupiny Vám pak můžeme na jiných webových stránkách nebo v aplikacích zobrazovat personalizovanou reklamu týkající se našich výrobků.

Využívame nasledujúce produkty a služby našich marketingových partnerov:

Sklik od spoločnosti Seznam.cz, a.s.

10. Kde je možné sa o spracovaní osobných údajov a súkromia na internete dozvedieť viac?

Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti pomocníka prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Operahttp://www.opera.com/cs/privacy

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/cz/privacy/policies/flash-player.html

Navštíviť môžete tiež http://www.youronlinechoices.com/sk/(slovensky),www.allaboutcookies.org(anglicky) alebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach paušálneho odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipédii: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie(slovensky).

11. Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, vykonáme kroky na to, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, keď sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

12. Záver

Právne predpisy aj naše obchodné stratégie as ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, keď má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, keď nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.