Odstoupení od kupní smlouvy

Tento vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou PROWORK spol. s r.o. je vypracovaný súlade s § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, a nariadenia vlády č. 363/2013 Zb., o vzorovom poučení o práve na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov a vzorovom formulári pre odstúpenie od týchto zmlúv.

Adresát: PROWORK spol. s r.o. so sídlom Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínom, 794 01 Krnov, IČO: 62362496

    Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe nasledujúceho tovaru:

    Spôsob vrátenia (iba v pôvodnej krabici, príp. inom kartóne)


    Kupujúci odoslaním potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľa, najmä s čl. 5 obchodných podmienok upravujúcim náležitosti odstúpenia od kúpnej zmluvy, náležitosti zabalenia vráteného tovaru a pod.

    Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.